Съгласие за обработка на лични данни

Съгласен/на съм БСХ Домакински уреди България ЕООД, вписанo в Търговския регистър при Агенция по вписванията с ЕИК 201796449, със седалище и адрес на управление: гр. София 1407, район Лозенец, бул. Черни връх № 51Б, Бизнес Център ФПИ, ет. 5, представлявано от Ивайло Николов Рашев – Управител и Аленка Хербст – Управител да съхранява и обработва личните ми данни, съгласно изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО (Общ регламент относно защитата на данните), които предоставям във връзка с участие в промоция на домакински уреди BOSCH, произведени от фирма BSH Group, наричана по-долу Организатор.

Запознат/а съм:

- с целта и средствата на обработка на личните ми данни;
- с доброволния характер на предоставянето на данните;
- че, събираните данни няма да бъдат от категорията специални („чувствителни”) лични данни;
- че, срокът за съхранение на личните данни ще бъде 5 години от подписване на настоящата декларация;
- личните ми данни могат да бъдат предоставени от БСХ Домакински уреди България ЕООД на трето лице, а именно упълномощената от Организатора Агенция за осъществяването на промоцията.

Информиран съм, че имам право на:

- Достъп до собствените си лични данни;
- Коригиране (ако данните са неточни);
- Изтриване на личните данни по всяко време (правото „да бъдеш забравен“);
- Ограничаване на обработването от страна на администратора или обработващия лични данни;
- Преносимост на личните данни между отделните администратори;
- Възражение спрямо обработването на лични данни;
- Като субект на данни и да не бъда обект на решение, основаващо се единствено на автоматизирано обработване, включващо профилиране, което поражда правни последствия за мен или по подобен начин ме засяга в значителна степен;
- на защита по съдебен или административен ред, в случай че правата ми като субект на данни са били нарушени.


Декларирам съгласие за съхранение и обработка на личните ми данни при спазване на разпоредбите на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО (Общ регламент относно защитата на данните).

Изберете Bosch

Открийте качеството, съвършенството и надеждността.

Свържете се с нас по телефон или онлайн

Телефон: 0 700 20 817

Сервизно обслужване

Изключително обслужване – преди и след покупката.